Πληροφορίες
  • Αδρανή - δομικά υλικά
  • Χρώματα
  • Σιδηρικά
  • Είδη κιγκαλερίας
  • Μονωτικά Υλικά

Οικοδομικά εργαλεία - υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά.
Ελαιοτριβείο, στεγανωτικά υλικά, όλα τα δομικά υλικά.
Τεχνικά, επισκευαστικά συστήματα δόμησης.

Χάρτης