Πληροφορίες

Αιματολογικός έλεγχος, βιοχημικός έλεγχος.
Προγεννητικός έλεγχος, καρδιολογικός έλεγχος.

Χάρτης